image1

Circulaire economie


We gaan in Nederland langzaam maar zeker van een lineaire naar een circulaire economie, ook wel Kringloopeconomie genoemd. Maar wat is dat nu precies? En wat heeft dat met u of met Vlakglas Recycling Nederland te maken?

Schaarste van grondstoffen is al jarenlang een groeiend probleem; de vraag naar grondstoffen en energie neemt wereldwijd toe, de beschikbaarheid neemt af. Grondstoffen hergebruiken is broodnodig. Afval is geen afval meer, maar zijn grondstoffen die na recycling en verwerking als nieuwe producten teruggebracht worden in de kringloop. Zo ook het vlakglasafval. 

Wélke economie?

De meeste producten eindigen op de vuilnishoop of verbrandingsoven. Een oplossing is recycling, zoals bijvoorbeeld glas, kleding of plastic. De circulaire (kringloop) economie gaat verder dan alleen recycling; hier staat het hergebruik van producten en grondstoffen centraal en worden afval en schadelijke emissies naar bodem, water en lucht zo veel mogelijk voorkomen (het sluiten van kringlopen). 

In de huidige, lineaire economie kopen we producten die vaak ontworpen zijn met de gedachte dat zij hun leven ooit als afval eindigen. In een circulaire economie wordt er in de ontwerpfase al rekening mee gehouden dat elk onderdeel van een product opnieuw in het productieproces ingezet moet kunnen worden. Zo is er minder productie en winning van nieuwe grondstoffen nodig en wordt de hoeveelheid afval verminderd. Het gevolg: minder vervuiling en energieverbruik.

De circulaire economie kent twee kringlopen. Een biologische kringloop, waarin reststoffen na gebruik veilig terugkeren in de natuur. En een technische kringloop, waarvoor producten (of onderdelen) zo zijn ontworpen dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen worden. In dit filmpje wordt het verder uitgelegd.

Vlakglasrecycling en de circulaire economie

Jaarlijks genereert de woning- en utiliteitsbouw vele duizenden tonnen aan vlakglasafval. Vlakglas gescheiden inzamelen en recyclen draagt bij aan de circulaire economie. Glas is een uitstekende grondstof om her te gebruiken. Zonder verlies van kwaliteit kan het keer op keer opnieuw gebruikt worden voor het maken van nieuw glas. Zo wordt vlakglas steeds opnieuw ingezet als grondstof voor nieuw vlakglas, holglas of glaswol.  Hierbij is het wel van belang dat het vlakglasafval schoon aangeleverd wordt. Vervuild vlakglasafval is niet recyclebaar en wordt alsnog gestort als restafval. Voor reststromen zoals metaal, hout, steen en plastic worden innovatieve oplossingen gezocht, waardoor ook deze stromen hun weg in de circulaire economie vinden.

Glas is een product van zand en soda. Door hergebruik levert één kilo glasscherven een besparing van 1,2 kilo aan primaire grondstoffen op. Ook besparen we zo energie in het productieproces. Het versmelten van glasscherven tot nieuw glas bespaart energie en beperkt de uitstoot van rookgassen zoals CO2.

Daarnaast draagt de manier van vlakglas inzamelen en het transport bij aan de circulaire economie. Door een landelijke systeem werken alle partijen effectief samen: partijen die vlakglas aanleveren, vervoeren, inzamelpunten en recyclingbedrijven. Transporten worden efficiënter en meer gestructureerd, of op een andere manier verwezenlijkt, zoals per boot in plaats van vrachtwagen; ook dit levert een CO2-reductie op. Samenwerking is een belangrijke sleutel in de overstap naar een circulaire economie. In 2016  is er een samenwerkingsverband gestart, een circulaire coalitie met als werktitel wAARDEvol samenwerken aan een circulaire economie . Ook wij hebben ons bij deze circulaire coalitie aangesloten.

De overheid en de circulaire economie

De overheid stimuleert de overgang naar een circulaire economie met verschillende programma's. Een aantal voorbeelden, waar wij mee te maken hebben of bij betrokken zijn, staan hier beschreven.

VANG 
Doel van het programma VANG is de hoeveelheid afval die nog gestort of verbrand wordt in de komende tien jaar te halveren door een verbetering in afvalscheiding van restafval en bouw- en sloopafval. Deze overgang naar de circulaire economie wordt gestimuleerd door een belasting op afvalverbranding en storten. Dit betekent dat het afvoeren van gemengd afval duurder wordt en afval scheiden scheelt in de portemonnee. Met het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) wil het kabinet de overgang naar een circulaire economie stimuleren. Meer praktisch: hoe zorgen we voor duurzame producten, duurzamer consumeren en meer en beter recyclen zodat alle grondstoffen in de keten blijven. De staatssecretaris: "In een circulaire economie bestaat geen afval. Afvalscheiding " met name aan de bron - is hiervoor een noodzaak." Vlakglas gescheiden van bouw- en sloopafval inzamelen en recyclen draagt hier aan bij.

Nederland circulair in 2050
Om ervoor te zorgen dat er in 2050 genoeg te eten is en er voor iedereen noodzakelijke goederen zoals kleding en apparaten zijn, moet onze economie circulair worden. Hiervoor is in september 2016 het Rijksbrede programma Circulaire Economie 'Nederland Circulair in 2050' gestart.  Begin 2017 heeft Vlakglas Recycling Nederland samen met zo'n 200 andere partijen het hieruit voortvloeiende Grondstoffenakkoord ondertekend. April 2017 vond de kick-off plaats; de glasbranche zet zich in voor de transitieagenda Bouw.

Nederland staat voor de transitie naar een circulaire economie. Nederland heeft als circulaire ambitie om in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken en vóór 2050 de economie volledig circulair te maken. Deze ambities zijn geformuleerd in het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’. Dit sluit prima aan bij onze doelstelling: glas is geen afval, maar een grondstof die na recycling als nieuw glas wordt teruggebracht in de kringloop. Glas is 100% circulair.

Bouwbesluit
Sinds 2014 is in het Bouwbesluit de verplichting opgenomen dat vlakglas, al dan niet met kozijn, bij het slopen aan de bron gescheiden moet worden. De regeling geldt voor hoeveelheden groter dan 1 m3. Voor de vlakglasrecycling is dit een positieve wending. Door de aanpassing van Bouwbesluit 2012 kan voorkomen worden dat vlakglasafval uit bijvoorbeeld sloop- en renovatieprojecten samen met ander bouwafval gestort wordt. Lees meer...