image1

Nieuws


06-04-2018 Geen fouten geconstateerd bij jaarlijkse controle

Afdracht recyclingbijdrage verloopt prima

Jaarlijks controleren de accountants van WGS in opdracht van Stichting Vlakglas Recycling Nederland steekproefsgewijs of bedrijven wel de verplichte recyclingbijdrage afdragen. Uit de controle over 2016 blijkt dat bij geen enkel bedrijf fouten geconstateerd zijn.

Onlangs heeft het accountantskantoor WGS de bevindingen over 2016 gepresenteerd aan ons bestuur. Voor de controle van dat jaar zijn tien bedrijven geselecteerd. WGS stelde geen fouten vast bij de afdracht. Als er al verschillen werden geconstateerd, dan waren deze marginaal. Net zoals in voorgaande jaren kunnen wij concluderen dat de bedrijven serieus omgaan met de afdracht van de recyclingbijdrage.
Naast een selectie van aangesloten bedrijven, kunnen ook bedrijven aangeschreven worden waarvan er een vermoeden bestaat dat zij onterecht niet aangesloten zijn. Bij één bedrijf werd dit vermoeden bevestigd. Het betreffende bedrijf heeft alsnog de recyclingbijdrage afgedragen.

Waarom controleren we de afdracht?

Afdragen van de recyclingbijdrage is niet vrijblijvend. Iedere importeur of producent van isolatieglas is verplicht om de recyclingbijdrage te betalen aan Vlakglas Recycling Nederland. Dat gebeurt op grond van de overeenkomst voor afdracht van de recyclingbijdrage, die algemeen verbindend verklaard is door het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Controle is verplicht

Vlakglas Recycling Nederland moet erop letten dat iedereen deze bijdrage ook daadwerkelijk betaalt. Dat is een eis die volgt uit de algemeen verbindend verklaring, maar het is ook een plicht die we hebben tegenover de bedrijven die de bijdrage wel betalen. Bedrijven die de verplichte bijdrage ten onrechte niet betalen, zouden immers een oneerlijk concurrentievoordeel hebben. Als de recyclingbijdrage niet wordt betaald, treffen we desnoods juridische maatregelen om deze bedrijven alsnog te laten betalen.

Meewerken aan de controle

Jaarlijks voert WGS namens Vlakglas Recycling Nederland steekproeven uit onder de deelnemende bedrijven. Wij merken helaas dat het steeds moeilijker wordt een afspraak voor zon controlebezoek te maken. Krijgt u de komende maanden bericht dat u geselecteerd bent voor een controlebezoek? Dan is het van groot belang dat uw bedrijf hieraan meewerkt.]


Terug naar vorige pagina.