image1

Nieuws


06-02-2018 Uitdaging voor glasbranche in Transitieagenda Bouw

In het regeerakkoord is afgesproken dat het Kabinet de afspraken uit het Rijksbrede Programma circulaire economie en de transitieagendas uit het Grondstoffenakkoord als onderdeel van de klimaatopgave zal uitvoeren om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Medio januari werden vijf transitieagendas aangeboden aan de Tweede Kamer. De agendas werden mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aangeboden.

De transitie richting een circulaire economie is een uitdaging, die grote kansen biedt voor nieuwe bedrijvigheid, banen, innovatie en het exportpotentieel van onze koplopende bedrijven en kennisinstellingen. Verantwoord en efficiënt grondstoffengebruik draagt in belangrijke mate bij aan het voorkomen van milieuschade, het behalen van de klimaatdoelstelling en in bredere zin de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, hier en elders in de wereld.

Het Grondstoffenakkoord is opgesteld in samenwerking met VNO-NCW, MKB Nederland, FNV, VCP, IPO, UvW, VNG en Stichting Natuur & Milieu en in januari 2017 ondertekend door 188 partijen. Het aantal ondertekenaars is inmiddels opgelopen tot meer dan 350 partijen vanuit de markt, overheden, financiers en kennisinstituten. Er is breed commitment om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Een belangrijke afspraak in het Grondstoffenakkoord is het gezamenlijk opstellen van transitieagendas voor de transitie naar een circulaire economie in vijf prioritaire sectoren en ketens: biomassa en voedsel, kunststoffen, bouw, maakindustrie en consumptiegoederen.
De glasbranche zet zich in voor de transitieagenda Bouw.

Het afgelopen half jaar is door de vijf transitieteams hard aan deze transitieagenda ´s gewerkt. Het resultaat van hun werk is op 15 januari jl. aan de Kamer aangeboden.

De teksten van de transactieagendas kunt u vinden via:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/01/15/totstandkoming-van-de-transitieagenda-s-uit-het-grondstoffenakkoord


Terug naar vorige pagina.