image1

Nieuws


01-02-2017 Vlakglas Recycling Nederland ondertekent Grondstoffenakkoord

Nederland Circulair in 2050

Met de oprichting van Vlakglas Recycling Nederland in 2002 is er door de glasindustrie een belangrijke stap gezet om vlakglas circulair te maken. Glas is een uitstekende grondstof om her te gebruiken. Zonder verlies van kwaliteit kan het keer op keer gebruikt worden voor het maken van nieuw glas. Zo wordt vlakglas steeds opnieuw ingezet als grondstof voor nieuw vlakglas, holglas of glaswol.

Grondstoffenakkoord

Het programma Nederland Circulair in 2050 geeft richting aan wat we moeten doen om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om te gaan en zo de ambitie van het kabinet Nederland circulair in 2050 - te behalen. Er gebeurt al heel veel op circulair gebied, maar er is nog meer nodig en het moet en kan sneller.

Bij de openbaarmaking van het programma in september 2016 heeft het kabinet aangegeven een Grondstoffenakkoord te willen sluiten. Dit akkoord markeert het startpunt om gezamenlijk aan de slag te gaan en oplossingen te bieden voor belemmeringen die de overgang naar een circulaire economie nu nog in de weg staan.

In januari heeft Vlakglas Recycling Nederland het Grondstoffenakkoord medeondertekend. Wij zien dit als een goede zaak om, samen met de andere ondertekenaars, de transitie naar een circulaire economie te versnellen en uiteindelijk te voltooien.

Glasbranche circulair op meerdere fronten

Naast de oprichting van Vlakglas Recycling Nederland is de glasbranche op meer fronten goed circulair bezig. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van isolatieglas. Dit draagt bij aan een betere isolering van woningen waardoor het energieverbruik verminderd wordt. Hierdoor is er onder andere weer minder CO2-uitstoot.

Bepaalde glastoepassingen dragen zelfs bij aan een passief huis, waarbij een woning per saldo energie opwekt in plaats van verbruikt.

Maar ook bij de productie van glas worden er acties genomen om het gebruik van energie zoveel mogelijk te beperken. Afspraken hierover zijn onder andere vastgelegd in een meerjarenafspraak met het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hergebruik spaart milieu

Glas hergebruiken spaart het milieu doordat er minder 'verse' grondstoffen nodig zijn voor de productie van nieuw glas. Een kilo scherven vervangt ruim een kilo soda en zand, de twee belangrijkste grondstoffen voor glas. Het recyclen van glas bespaart energie en beperkt de uitstoot van CO2. Nieuw glas maken kost bovendien veel meer energie dan glas recyclen. Bij het gebruik van schone, gerecyclede vlakglasscherven is de smelttemperatuur in de oven namelijk aanzienlijk lager. Recyclen bespaart dus energie én CO2-uitstoot.

Daarnaast draagt de manier van vlakglas inzamelen en transport bij aan een circulaire economie. Door een landelijke systeem werken alle partijen effectief samen: partijen die vlakglas aanleveren, inzamelpunten en recyclingbedrijven. Transporten worden efficiënter en meer gestructureerd, of op een andere manier verwezenlijkt, zoals per boot in plaats van vrachtwagen; ook dit levert een CO2-reductie op.

In de afgelopen jaren hebben we al ruim 1.000.000 ton vlakglas ingezameld en laten recyclen. Dit heeft een reductie opgeleverd van zon 116.000.000 kilo CO2!

De toekomst¦

De toekomstige bijdrage van Vlakglas Recycling Nederland aan de circulaire economie is op dit moment 3-ledig. Zo willen we het vlakglas dat nu nog niet gescheiden wordt ingezameld, bijvoorbeeld bij sloopprojecten, apart inzamelen conform het Bouwbesluit. Hiervoor zullen we bedrijven blijven stimuleren.

Daarnaast streven we een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van vlakglasscherven na. Dit is het uitgangspunt in het landelijk afvalbeheerplan LAP3. Ook participeren we in het Project Flat to Flat.

Als laatste zullen we andere landen ondersteunen in het helpen opzetten van een inzamelstructuur (waar dit nog niet gebeurt).

Flat tot Flat

Vlakglas Recycling Nederland is samen met Maltha Glasrecycling projectpartner van het Life+ project ˜Flat to Flat (LIFE12ENV/BE/000214) van AGC Glass Europe. Dit project ontvangt een Life+ subsidie van de Europese Unie. Doel is het ontwikkelen van een innovatieve methode voor het recyclen en upcyclen van (vlak-) glasafval binnen de vlakglasproductie. Het project levert naar verwachting een vermindering op van 12 procent CO2 uitstoot, 5 procent energiebesparing en 25 procent minder grondstofverbruik. Het project loopt van 2013 tot eind 2017. Vlakglas Recycling Nederland zal in deze periode totaal 3.000 ton aan vlakglasscherven aanleveren die voor testdoeleinden worden gebruikt.