image1

Nieuws


Wat houdt de EVOA in?

De EVOA is een Europese verordening, bedoeld om zicht te houden op internationale afvaltransporten.
Lidstaten van de EU kunnen bezwaar maken tegen een bepaald transport, onder andere om milieuhygiënische redenen. Hoe ze dat moeten doen, staat in de verordening. Verder beschrijft de verordening verschillende procedures voor in- en export van afvalstoffen. De procedure hangt af van de soort afvalstof, de aard van de verwerking en van de wensen van het land of de landen die bij de overbrenging is of zijn betrokken. Op 12 juli 2007 is een nieuwe EVOA van kracht geworden.

Vlakglas Recycling Nederland laat alle door haar ingezamelde vlakglasscherven recyclen in België. De EVOA is daarom van toepassing op al onze vlakglastransporten.
Niet verontreinigd vlakglas behoort tot de zogenaamde groene lijststoffen, wat eigenlijk wil zeggen dat vlakglasscherven geen afval zijn maar grondstof. Voor dit transport gelden er minder zware eisen.
Aan alle inzameladressen van Vlakglas Recycling Nederland zijn de bij het transport benodigde documenten al toegestuurd (bijlage VII). Indien de container vervuild is met andere materialen dan die in de acceptatievoorwaarden vermeld staan, waardoor het glas niet meer gerecycled kan worden, dan is vlakglas geen groene lijststof meer, maar afval. Dit afval mag Vlakglas Recycling Nederland niet vervoeren.
Alle informatie over de EVOA kunt u vinden op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport