image1

Links


Wilt u meer informatie over (vlak)glas, glasproducenten, enzovoort? Op deze pagina vindt u links naar interessante websites.

Projecten

Flat to Flat

Demonstration of an innovative fine crushing method for glass and alternative cullet in flat glass production.

Het project levert naar verwachting een vermindering op van 12 procent CO2 uitstoot, 5 procent energiebesparing en 25 procent minder grondstofverbruik. Het project loopt van 2013 tot eind 2017. Vlakglas Recycling Nederland zal in deze periode vlakglasscherven aanleveren die voor testdoeleinden worden gebruikt.
www.agc-flattoflat.eu

Brancheorganisaties

Bouwend Nederland vakgroep glas

Bouwend Nederland vakgroep glas, voorheen Glas Branche Organisatie, behartigt de belangen van de aangesloten werkgevers uit de vlakglasbranche.
www.glasbrancheorganisatie.nl

Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG)

De FHG is het overkoepelend platform voor de Nederlandse recyclingketen en vertegenwoordigt de recyclingsector op gezamenlijke thema's.
www.fhg-recycling.nl

Glass for Europe

Glass for Europe is the trade association for Europe's manufacturers of building, automotive and transport glass, all derived from the base material known as flat glass.
www.glassforeurope.com

Kenniscentrum Glas (KCG)

Het Kenniscentrum Glas is makelaar in (glas)kennis. Voor de glasbranche zelf, maar ook voor de branches en beroepsgroepen die in aanraking omen met vlakglasproducten en -toepassingen. 
www.kenniscentrumglas.nl

OnderhoudNL

OnderhoudNL (voorheen Fosag) is de ondernemersorganisatie voor de schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche.
www.onderhoudnl.nl

Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT)

De NBvT is een branchevereniging die het topsegment van de Nederlandse timmerindustrie vertegenwoordigt. De NBvT behartigt de gezamenlijke en individuele belangen van de leden in technisch, juridisch en commerciële zin.
www.nbvt.nl

Stichting Duurzaam Verpakkingsglas

Stichting Duurzaam Verpakkingsglas stimuleert de kringloop van glazen verpakkingen. Het doel is het sluiten van de kringloop door middel van brongescheiden inzameling via de glasbak, tegen zo laag mogelijke kosten en een zo hoog mogelijk milieurendement.
www.duurzaamglas.nl

Verbond van de Glasindustrie (VGI)

Het Verbond van de Glasindustrie groepeert de Belgische ondernemingen die, op industriële schaal, glas produceren of verwerken: vlakglas, holglas en speciaal glas (glasvezels, cellulair glas, glaswol, zonne-energie en verlichting).
www.vgi-fiv.be

Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG)

De VKG is de branchevereniging voor bedrijven die kunststof ramen en kunststof deuren produceren en leveren.www.vkgkozijn.nl

Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG)

De VMRG vertegenwoordigt producenten van gevelelementen, die onder andere ramen, deuren, puien, serres en vliesgevels maken. De VMRG is in het belang van haar bedrijven actief op het gebied van onder andere techniek, scholing, marktverkenning, milieu, wet- en regelgeving, promotie en communicatie.
www.vmrg.nl

Vereniging Producenten Verantwoordelijkheid (VPN)
Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.
www.producenten-verantwoordelijkheid.nl

Onze partners

Het Branche Bureau (ORCIV)

Het Branche Bureau werkt op commerciële basis in opdracht van brancheverenigingen, beroepsorganisaties en andere collectieve samenwerkingsverbanden. Het Branche Bureau begeleidt bestuurlijke processen op het gebied van visieontwikkeling, strategiebepaling en beleidsvoorbereiding. Ook bereidt het deze bestuurlijke processen voor. 
www.hbb.nl - ORCIV@hbb.nl

Maltha Glasrecycling

Maltha is specialist in de recycling van holglas (potten en flessen) en vlakglas (ruiten, spiegels et cetera).
www.maltha.nl

S.A Minerale N.V.

S.A. Minerale N.V. verwerkt per jaar circa 70.000 ton vlakglas scherven zoals combinatieglas, gelaagd glas, floatglas en draadglas.

Renewi

Renewi zamelt in vele branches de meest uiteenlopende soorten afval in, en verwerkt dit afval.
www.renewi.com

Overheid

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RVO ondersteunt ondernemend Nederland. Met subsidies, zakenpartners, kennis en regelgeving. Bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.
www.rvo.nl

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Afvalscheiding en hergebruik is een van de aandachtsgebieden van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
www.rijksoverheid.nl

Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP): 38. Gescheiden ingezameld vlakglas

Deze website geeft informatie over het afvalbeleid in Nederland en wordt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beheerd door AgentschapNL. Het Landelijk afvalbeheerplan beschrijft het algemene afvalbeheerbeleid van de overheid, en werkt dat uit voor specifieke categorieën van afvalstoffen.
www.lap3.nl

Circulaire economie- Nederland circulair in 2015

Het programma Circulaire Economie geeft richting aan wat we moeten doen om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om te gaan en zo de ambitie Nederland circulair in 2050 - te halen. Er gebeurt al heel veel op circulair gebied, maar er is nog meer nodig en het moet en kan sneller. In deze transitie kunnen en willen veel partijen een rol spelen: bedrijven, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en veel meer. Het Grondstoffenakkoord markeert het startpunt om samen aan de slag te gaan.
Grondstoffenakkoord

VIHB

VIHB staat voor Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars van afvalstoffen. Vlakglas Recycling Nederland staat op de lijst en heeft een VIHB-nummer: ZH506579VIHB

Meer over (vlak)glas en glasproductie

Milieu Centraal 

Alles over energie en milieu in het dagelijks leven.
www.milieucentraal.nl

Discover Flat Glass

http://flatglass.eu/